Restaurant Management Solution

ระบบแคชเชียร์ ฟังก์ชั่นการทํางานของโปรแกรมแคชเชียร์  มีดังนี้

 • ระบบสามารถใช้งานได้ทังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ (Function Language)
 • รองรับการใช้งานแบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen Technology)
 • สามารถใช้งานเครื่องเดียว หรือ ระบบเครือข่าย (Single / Multi Users)
 • มีจุดแคชเชียร์ จุดสั่งอาหาร และการสั่งอาหารผ่านอุปกรณ์ไร้สาย  (Cashier / Order Station / Ordering by Tablet
 • สามารถกําหนดสิทธิ์การใช้งานระบบของผู้ใช้งานได้หลายระดับตามความต้องการ
 • แสดงสถานะโต๊ะด้วยสีเพื่อแยกความแตกต่าง และยังสามารถแสดงเป็ น floor plan ได้
 • ระบบไม่จํากัดโต๊ะ เมนูอาหาร ผู้ใช้ หรือ ห้องอาหาร (Unlimited Table, Menus and Outlets)
 • พิมพ์ใบสั่งอาหารไปที่เครื่องพิมพ์ที่ครัว / บาร์ (Bar / Kitchen Printer)
 • มีฟังก์ชันสําหรับอาหารหมด  (Sold Out), รองรับอาหารชุด (Set Menu)เช่น อาหารจีน
 • สามารถกําหนดส่วนลดได้หลากหลายรูป เช่น ส่วนลดสมาชิก ส่วนลดบัตรเคดิต ส่วนลดตามช่วงเวลา เป็ นต้น
 • มีฟังก์ชันที่ใช้คําสั่งปรุงพิเศษ เช่น เผ็ดมาก เผ็ดน้อย  (Special Instruction)
 • กําหนดรอบอาหารได้มากถึง 5 รอบต่อวัน (5 Shifts par day)
 • สามารถแยกบิลโดยไม่จํากัดจํานวนในโต๊ะเดียวกัน (Unlimited Guest Check per Table)
 • สามารถพิมพ์ใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบ (Full Tax)จากโปรแกรมได้ทันที
 • ตรวจสอบยอดขายหน้าร้านได้ทันที่ผ่านมือถือ (Online / Consolidate Revenue by Mobile)
 • กําหนดรูปแบบหน้าบิลตามลูกค้า เช่น ใบสั่งอาหาร ใบเสร็จ  (User Define Guest Check)
 • มีบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึนในแต่ละรายการ (User log for all transaction)
 • มีระบบสมาชิก (Member Modules) , ระบบสมาร์ทการ์ด (Option)
 • รองการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ที่นอกเหนือจากการขายพร้อมรายงานสิ้นวัน (Expense Function)
 • มีรายงานหลากหลายรูปแบบไม่จํากัด และสามารถเพิมเติมรายงานที่ต้องการได้ (User Define Repent)
 • รองรับระบบค้างจ่าย (Account Receivable Modules) (Option)
 • โอนข้อมูลจากสาขาไปสํานักงานใหญ่ (Transfer data to head office) (Option)

ระบบควบคุมสต็อกสินค้าและต้นทุน ฟังก์ชั่นการทํางานระบบควบคุมสต็อกสินค้าและต้นทุนมีดังนี้

1. ระบบจัดซื้อ (Purchasing Module)

 •  ประวัติ, รายละเอียดร้านค้า (Supplier Profile / History)
 •  ประวัติการซือสินค้าแต่ละชนิด  (ราคาตํ่าสุด/สูงสุด) Item History (Lowest/Highest Price)
 •  กําหนดรูปแบบใบสั่งซื้อตามลูกค้า  (User Define Purchase Order Form)
 •  ตรวจสอบสินค้าคงค้างตามใบสั่งซื้อ (Outstanding Purchase Orders)

2. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Modules)

 • การรับสินค้าโดยตรงหรือรับจากใบสั่งซื้อ (With / Without Purchase Order Receive Function)
 • การรับสินค้าจากใบสั่งซื้อแบบทุกรายการหรือบางส่วน (Full / Partial Receive Purchase Order)
 • รายการเคลื่อนไหวสินค้า (Stock Card)
 • รายการสินค้าคงเหลือ (Stock On Hand)
 • ระบบพาร์สต็อก (Par Stock), จ่ายสินค้า (Issuing Function)
 • คืนสินค้า (Return Function), บันทึกภาษีซื้อ  (Vat Report)

3. ระบบควบคุมต้นทุน (Cost Management)

 • ระบบการคํานวนสูตรอาหารและต้นทุน (Recipe Management)
 • ต้นทุนตามจริง / ต้นทุนมาตรฐาน (Actual / Potential Standard Cost)
 • การวิเคราะห์ต้นทุนและรายคาขายเพื่อกําไรสูงสุด (Calculated maximum profit , minimize cost)
 • การตัดสต็อกสินค้าตามรายการขาย โดยสูตรอาหาร